AKD Kids Anaokulu

Anasayfa
telefon telefon
FacebookTwitter
Akd Kids
BRANŞ DERSLERİ

2017-2018 Branş Dersleri

KONAK                                                                         

                                  BRANÅ DERSLERÄ°MÄ°Z

Sevgili Aileler,

ÖÄrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas geliÅimlerinin ve özgüvenlerinin oluÅumunda branÅ derslerinin önemli bir rol oynadıÄı inancındayız. BranÅ derslerimizle çocuklarımızın eÄitim programlarındaki konulara daha aktif bir Åekilde katılımları saÄlanacaktır. Ayrıca bu çalıÅmalar, öÄrencilerimizin yeteneklerine de yol gösterecektir.

Ä°LKOKULA HAZIRLIK ÇALIÅMALARI

Ä°lkokula hazırlık çalıÅmaları, çocuklara okuma yazmayı öÄretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öÄrenebileceÄi anlama, kavrama ve el becerilerini geliÅtirme, öÄrenme isteÄi oluÅturmanın hedeflendiÄi etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaÅ grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulamakta olduÄumuz ilkokula hazırlık çalıÅmalarında temel olarak çocuklarımızda aÅaÄıdaki konularda geliÅim saÄlamaları amaçlanmaktadır.

El-göz koordinasyonunu saÄlama.

 Kalem tutma becerisini geliÅtirme

 Dikkat süresi ve dikkat yoÄunluÄunu geliÅtirme

 Gözün sol-saÄ uyumunu geliÅtirme.

 BaÅ-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öÄretilmesi.

Åekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.

 Söylenenleri dinleme ve anlama

 Sözel ifadelerin geliÅmesini destekleme ve yeni sözcükler öÄrenme.

Ä°lkokula hazırlık çalıÅmaları dersimiz Salı günleridir.

MÜZÄ°K

Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren doÄal yaÅamdaki seslere duyarlılıkları, aslında müziÄin doÄal bir baÅlangıcıdır. Okul öncesi dönemde ise, müzik eÄitiminde duyma, dinleme, dikkatini seslere yoÄunlaÅtırabilme ve uygun tepkiyi verebilme becerilerini kazandırmak önemlidir Bunun için müzik çalıÅmalarımız, çocuklarımızın müzik zekalarını keÅfedici, geliÅtirici, ritim duygusu kazandıran, müzik dinleme becerilerini geliÅtiren özelliklerde gerçekleÅtirilmektedir.   

 

MÜZÄ°K DERSLERÄ° Ä°LE ÇOCUKLARIMIZ:

Ritimleri tekrarlayarak el, ayak koordinasyonu saÄlarken müzik, matematik, sosyal zekalarına hizmet eden çalıÅmalar yapılır.

Çocuklar, duygularını müzik yolu ile ifade ederken, bir gruba ait olma bilinci, güven duygusu, sesini kullanma ve kontrol etme becerisi kazanırlar.

Åarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmeyi, dikkatini müziÄin ritmine yoÄunlaÅtırabilmeyi öÄrenirler.

Tüm dersler, Konservatuar müzik bölümü mezunu öÄretmenleri eÅliÄinde yapılmaktadır.

Müzik derslerimiz Cuma günleridir.

 

YARATICI DRAMA

Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düÅünce ve hayal güçlerinin geliÅtirildiÄi bir tekniktir. Dramada çocuklar; yaparak, yaÅayarak, keÅfederek ve eÄlenerek öÄrenirler. Dramada doÄru-yanlıÅ, baÅarılı-baÅarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuÄun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karÅısında özgürce çözümler üretebilmesini saÄlar.

Yaratıcı drama çalıÅmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aÅaÄıdaki baÅlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

•SosyalleÅmeye katkıda bulunur.

•ÇocuÄun kendini ifade etmesini saÄlar.

• Demokrasi ve eÅitlik duygusunu geliÅtirir.

•Yaratıcı düÅünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

•Çocukların, çatıÅmalarla olumlu biçimde baÅ etmesine olanak saÄlar.

•Dramanın çocuÄa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliÅtirmesidir.

•Dramada çocuk, oyun oynadıÄının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.

•Okulöncesinde de, ilköÄretimde de dramanın en önemli iÅlevi, eÄlenme ve mutluluk duygusudur.

• Drama çocukları neÅelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

 

FOLKLÔR

Folklor derslerinin amacı, çocuklara ritm ve müzik duygusunu bedensel hareketlerle kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öÄretmektir.

Folklor derslerimiz ÇarÅamba günleridir.

BALE

Bale çocukların vücutlarının esnekliÄi ve koordinasyonunu saÄlamak açısından önemlidir. Ayrıca kol ve bacakların uyumunu saÄlar, çocukların özgüvenini geliÅtirir. Deneyimli öÄretmenlerin verdiÄi bale eÄitimi, üstün bir sanat zevki geliÅtirmenin dıÅında çocuÄun sosyal ve fiziksel geliÅimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Okulumuzda bale programımızın amacı çocuklarımızın,

•Fiziksel ve ruhsal geliÅimine katkıda bulunmak,

•Sanatsal yeteneklerine yön vermek,

•Bale sanatının yanı sıra diÄer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini saÄlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,

•Müzik kulaÄını, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek olarak özetlenebilmektedir.

Bale derslerimiz isteÄe baÄlı olarak 5-6 yaÅ çocuklarımıza verilmektedir.

Bale derslerimiz Salı günleridir.

 

SATRANÇ

Okul öncesi eÄitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

•Zihin ve Hayal Kurma Gücünü GeliÅtirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düÅünme pratiÄi içindedir. Hamle düÅünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacaÄını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaÅar.

•Dikkati GeliÅtirir: Oyunda yüz yüze kaldıÄı ve kalacaÄı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediÄi sonuçlarla karÅılaÅmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoÄunlaÅtırmak durumundadır.

•Öngörüyü GeliÅtirir: GeleceÄe dönük, eylemleri ile oluÅacak sonuçları hesap etmek durumundadır " EÄer bu taÅı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.

•Kapsamlı DüÅünmeyi ÖÄretir, BuluÅ YeteneÄini GeliÅtirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacaÄı her kararın varacaÄı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneÄi içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

•Sabırlı Olmayı, ÖlçülülüÄü ve SoÄukkanlılıÄı ÖÄretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doÄurduÄunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düÅünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

•Özgüven Kazandırır: DüÅünen, deÄerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. Ä°Ålerin kötü gittiÄi durumlarda hayal kırıklıÄına uÄramamayı öÄrenir. Yararlı bir deÄiÅiklik olabileceÄini bekleme ve yeni çareler arama alıÅkanlıÄı edinir.

•Yeni Sözcük ve Kavramlarla TanıÅtırır: TaÅları tanıyıp onların nasıl hareket ettiÄini öÄrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öÄrenir.

•Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı ÖÄretir: Bir oyun olarak satranç, çocuÄun ancak kurallara/ilkelere uyması koÅuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

•Zevk Verir ve EÄlendirir: Belki de en önemlisi, çocuÄun oyun sürecini zevkle yaÅaması ve eÄlendiÄini duyumsamasıdır.

Satranç derslerimiz Pazartesi günleridir.

 

SERAMÄ°K

Kil ya da seramik çalıÅmaları çocuklarımızın psikomotor geliÅimini %100 desteklediÄi gibi duygusal rahatlamayı saÄlar. SaldırganlıÄı azaltır. Çocuktaki bedensel ve fiziksel geliÅimi destekler. 3 boyutlu olan bu çalıÅmalar zihinsel geliÅimini de desteklemektedir.

Çocuk çamur parçasının karÅısında problem çözme yeteneÄini geliÅtirir ve kendine olan güvenini arttırır. Ortaya bir Åeyler çıktıÄını gördükçe sanatsal ürünler yapmaya gayret artacaktır.

·         Psikomotor açıdan küçük kasların geliÅimini destekler.

·         Maddelere ve objelere dokunduÄunda, dokunsal beceriyi arttırır.

·         Hayal gücünü ve yaratıcılıÄı arttırır.

·         Estetik ve sanatsal açıdan geliÅimlerini destekler.

·         Potansiyellerinin farkına varır ve içsel motivasyonlarını arttırır.

·         Belki de en önemlisi çocuklarımızı hayata hazırlarken özgüven duygularının geliÅimini saÄlamaktır.

 

 

 

JÄ°MNASTÄ°K  

Spor akademisi mevzunu deneyimli öÄretmenimiz tarafından verilen jimnastik dersimizle çocuklarımız sporla tanıÅacaklar. Aynı zamanda büyük kas geliÅimini destekli çalıÅmalar yapacaklar.

·         Spor, çocuÄunuzun daha sosyal ve dıÅa dönük bireyler olarak geliÅmesine imkan tanır.

 • AÅırı hareketli çocuklarda daha sakin davranıŠdurumu oluÅmasını saÄlar.

 • DuruÅ bozukluklarının düzeltilebilmesine yardımcı olur.

 • Denge sorunu yaÅayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme saÄlar.

• Ä°letiÅim kuramayan çocukların sosyalleÅebilmesine imkan tanır.

• ÇocuÄunuzun yaÅıtları arasında daha aktif ve giriÅken olabilmesini saÄlar.

 • YaÅıtlarına oranla her alanda daha fazla baÅarı gösterebilmesine yardımcı olur.

 

Jimnastik derslerimiz Pazartesi günleridir.  


Mini Tenis Ä°le TanıÅıyoruz

Mini Tenis 3-7 yaÅ çocuklara yönelik kendine has raketi ve topu olan, oyunla tenis eÄitiminin verildiÄi ''Tenis öÄrenme aÅamasıdır.''

Artık dünya genelinde çocuklarımız tenise baÅlarken yetiÅkinlerin kullandıÄı ekipmanlarla baÅlamıyorlar.

YetiÅkinler için tasarlanmıŠraketler ve tenis topları onlar için devler ülkesinde olmak gibi. Bu yüzden küçük alanlarda, kısa raket ve miniklerimizin kollarını zorlamayan yumuÅak toplarla eÄitim alıyorlar.

Miniklerimiz bu ekipmanlar sayesinde, oyun esnasında uzun ralliler yapabiliyor, farklı vuruÅ Åekilleri öÄreniyor ve tenis oynamaktan keyif alabiliyorlar.

Bu süreçte temel amacımız çocuklara tenisi tanıÅtırmak, tenisi sevdirmek ve belkide onlar içerisinden performans tenisçileri çıkarmak.

Ä°Åte bu sebeple ITF'in tüm dünya geneline yaymaya çalıÅtıÄı bir tenis programı uyguluyoruz.

MÄ°NÄ° TENÄ°S BLUE

Mini tenis blue 3 ve 4 yaÅ grubu için tasarlanmıŠmini tenis programıdır.

Programın amacı:

 • Top becerilerine yönelik yapılan çalımalar
 • Koordinasyonu geliÅtirmeye yönelik yapılan çalıÅmalar
 • Vücut dengesini geliÅtirmeye yönelik yapılan çalıÅmalar
 • Hareketi geliÅtirmeye yönelik yapılan çalıÅmalar
 • Tenise özgü kısa odaklı ve eÄlenceli oyunları kapsar.

MÄ°NÄ° TENÄ°S RED

Mini tenis red 5 ve 6 yaÅ grubu için tasarlanmıŠmini tenis programıdır.

Programın amacı:

 

 • Top becerilerini geliÅtirmeye yönelik yapılan çalıÅmalar
 • Raket becerilerini geliÅtirmeye yönelik çalıÅmalar
 • Koordinasyonu geliÅtirmeye yönelik çalıÅmalar
 • Temel vuruÅ tekniklerinin öÄretilmesine yönelik çalıÅmalar
 • Ä°stasyon çalıÅmaları
 • Tenise özgü kısa odaklı ve eÄlenceli oyunlar
 • Kısa süreli takım ve bireysel müsabakalarını kapsar.

Mini tenis derslerimiz perÅembe günleridir. 

   
 
 
 
 
 

AKD Kids Anaokulu'na Hoşgeldiniz!
 Akd Kids Anaokulu
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZLI MENÜLER BİZE ULAŞIN
  Her Sınıfta 2 Öğretmen   Hakkımızda  

  Çift Anadil   Foto Galeri  
  Avrupa Dil Portfolyosu   Yemek Menüsü  
  Organik Gıda ve Hijyen   Online Kayıt  
  Eğitim Programları   İletişim  
   
Web Tasarım : Dnz Web Dizayn